PINOSO · +34 966 966 065 | ALICANTE · +34 619 865 431 info@penalverabogados.com

Privacybeleid

Peñalver Advocaten, In toepassing van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, deelt zij mee dat de persoonsgegevens die worden verzameld via de formulieren op papier of computerondersteuning, worden opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van de diensten van Peñalver Advocaten. Het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens is bedoeld om de zakelijke relatie te onderhouden en informatie, training, advies en andere activiteiten van Peñalver Advocaten.

Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan enige entiteit buiten Peñalver Advocaten met als enige uitzondering een verplichting of wettelijk mandaat.

Peñalver Advocaten neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer daarvan.

De gebruiker kan op elk moment de rechten van toegang, oppositie, rectificatie en annulering uitoefenen die zijn erkend in de bovengenoemde Verordening (EU) en in de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten. De uitoefening van deze rechten kan door de gebruiker zelf worden gedaan door een e-mail te sturen naar: info@penalverabogados.com of in de richting: c/ Crema Marfil, 9 laag- 03650 Pinoso (Alicante, Spanje).

De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte gegevens waar en correct zijn, en verbindt zich ertoe ze up-to-date te houden door de wijzigingen door te geven aan Peñalver Advocaten.

 

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. In geval van contractering van de aangeboden diensten om de contractuele relatie in stand te houden, evenals het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de dienst.

2. Versturen van gevraagde informatie via de formulieren in digitale of fysieke ondersteuning.

3. Stuur bulletins (nieuwsbrieven), evenals commerciële mededelingen van acties en/of reclame van onze entiteit en/of de sector. In dit geval is er een apart vak in de formulieren en contracten die de gebruiker vrijwillig moet invullen om deze informatie te ontvangen.

We herinneren u eraan dat u zich op elk moment en met alle middelen kunt verzetten tegen het verzenden van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden en de verwijdering ervan niet wordt gevraagd. Daarna worden ze bewaard voor de wettelijk vereiste termijnen (behalve in beide gevallen dat de behandeling gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker en de gebruiker deze intrekt, in welk geval ze zullen worden bewaard totdat een dergelijke intrekking is ontvangen).

Daarom kunnen we garanderen dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, onverminderd de bewaring die nodig is voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims en/of wanneer toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 

RECHTMATIGHEID

De behandeling van uw gegevens wordt uitgevoerd met de volgende rechtsgronden die deze legitimeren:

1. Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van Peñalver Advocaten, het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van.

2. Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, terwijl wij u informeren door u dit privacybeleid ter beschikking te stellen, dat u, na het lezen ervan, als u ermee instemt, kunt accepteren door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals het markeren van een daarvoor bestemde doos.

In het geval dat u ons uw gegevens niet of op een foutieve of onvolledige manier verstrekt, kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen, waardoor het onmogelijk is om de gevraagde informatie te verstrekken of om de dienstverlening uit te voeren.

 

ONTVANGERS

De gegevens worden niet aan derden verstrekt Peñalver Advocaten, behalve wettelijke verplichting. Een optimale dienstverlening die Peñalver Advocaten aanbiedingen kunnen andere derden vereisen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker als verwerkers. In aanvulling op het bovenstaande, Peñalver Advocaten kan toewijzingen of mededelingen van persoonsgegevens doen om te voldoen aan zijn verplichtingen jegens de overheidsdiensten in de gevallen die te allen tijde vereist zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving en, in voorkomend geval, ook aan andere instanties zoals staatsveiligheidstroepen en -organen en gerechtelijke lichamen.

 

RECHT VAN GEBRUIKERS

Peñalver Abogados, informeert de Gebruiker over de mogelijkheid dat het hem helpt om de rechten van toegang, rectificatie, oppositie, verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van de behandeling uit te oefenen, evenals om de geautomatiseerde behandeling van persoonlijke gegevens verzameld door Peñalver Advocaten. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door de Gebruiker, en in voorkomend geval door wie hem vertegenwoordigt, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan het volgende adres: Peñalver Advocaten en c/ Crema Marfil, 9 laag- 03650 Pinoso (Alicante, Spanje). Dit verzoek dient de volgende gegevens te bevatten: voor- en achternaam van de Gebruiker, adres ten behoeve van kennisgevingen, fotokopie van het Nationale Identiteitsbewijs of Paspoort en het verzoek waarin het verzoek is gespecificeerd. Evenzo informeren we dat de gebruiker de bovengenoemde rechten ook via e-mail kan uitoefenen: info@penalverabogados.

Naast de bovenstaande rechten heeft de gebruiker het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken via de hierboven beschreven procedure, zonder dat de intrekking van de toestemming de rechtmatigheid van de behandeling vóór de intrekking aantast. Zo veel Peñalver Advocaten als entiteiten van de groep waartoe zij behoort, mogen zij de gegevens van de Gebruiker blijven verwerken voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

Peñalver Advocaten herinnert de gebruiker eraan dat hij het recht heeft om een ​​claim in te dienen bij de relevante controle-instantie.

 

GEMPLEMENTEERDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Peñalver Advocaten verbindt zich ertoe zijn verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en zijn plicht om deze te bewaren na te komen, en zal de nodige maatregelen nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

Peñalver Advocaten heeft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen die nodig zijn om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies en ongeoorloofde behandeling en/of toegang te voorkomen, rekening houdend met de huidige stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s voor waaraan ze worden blootgesteld, of ze nu afkomstig zijn van menselijk handelen of de fysieke of natuurlijke omgeving, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

Peñalver Advocaten entiteit die zich bezighoudt met privacy, om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie in haar organisatie te versterken, voortdurend het toezicht, de controle en de evaluatie van haar processen handhaaft om respect voor privacy en informatiebeveiliging te waarborgen, volgens internationale normen.

 

INFORMATIEBESCHERMING

Peñalver Advocaten maakt back-ups van de inhoud die op zijn servers wordt gehost, maar is niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Op dezelfde manier garandeert het niet de volledige vervanging van de gegevens die door de gebruikers zijn verwijderd, aangezien de bovengenoemde gegevens kunnen zijn verwijderd en/of gewijzigd gedurende de periode die is verstreken sinds de laatste back-upkopie.

De aangeboden diensten, behalve die specifiek voor back-up, omvatten niet de vervanging van de inhoud die wordt bewaard in de back-upkopieën gemaakt door Peñalver Advocaten, wanneer deze schade aan de gebruiker is toe te rekenen; In dit geval zal een tarief worden bepaald in functie van de complexiteit en het volume van de recuperatie, steeds met de voorafgaande aanvaarding van de gebruiker.

De vervanging van verwijderde gegevens is alleen inbegrepen in de prijs van de service wanneer het verlies van inhoud te wijten is aan oorzaken die kunnen worden toegeschreven aan Peñalver Advocaten.

 

COMMERCILE COMMUNICATIE

In toepassing van de Peñalver Advocaten zal geen reclame- of promotionele communicatie per e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen verzenden die niet eerder zijn aangevraagd of uitdrukkelijk geautoriseerd door de ontvangers van hetzelfde

In het geval van gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie bestaat, Peñalver Advocaten is bevoegd om commerciële mededelingen te sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke in eerste instantie met de opdrachtgever zijn gecontracteerd.

In elk geval kan de gebruiker, na bewijs van zijn identiteit, vragen dat hem geen commerciële informatie meer wordt verzonden via de hierboven aangegeven kanalen.

Contact